ព័ត៌មានជាតិ

អបអរសាទរខួបលើកទី៣១ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសម្ប្តត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។

អបអរសាទរខួបលើកទី៣១ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសម្ប្តត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។
១៤ ធ្នូ ១៩៩២ – ១៤ ធ្នូ ២០២៣
អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីជាតិ.មាតុភូមិ និង ប្រជាជនកម្ពុជា  កម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំ

Leave a Reply

Your email address will not be published.